Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
+ 386 7 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAMI JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ZAVOD RAZPOLAGA
 
2. 1. Podatki o organizaciji zavoda
 
Poslanstvo muzeja

 
Posavski muzej Brežice je pooblaščen za celostno varstvo premične kulturne dediščine Posavja. Njegovo poslanstvo je izvajanje muzejskih dejavnosti, opredeljenih kot javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine na območju Posavja. S svojimi zbirkami predstavlja javnosti zgodovino oz. dediščino Posavja od pradavnine do danes. Deluje na področjih umetnostne zgodovine, umetnostne obrti in likovne umetnosti, zgodovine, arheologije, etnologije, konserviranja in restavriranja.
Poslanstvo muzeja je celovita muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje, dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst materialne in duhovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes ustvarili prebivalci na območju današnjega Posavja. V njej so prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in držav ter enkratna ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti, kakor se je oblikovala skozi stoletja v današnji čas.

Posavski muzej Brežice ima naslednje stalne razstave v matični hiši – v gradu Brežice:
- arheološka razstava Tisočletja posavskih gričev in ravnic;

- etnološka razstava;

- zgodovinske razstave:
Kmečki upori in Dediščina posavskih protestantov;
Bürger–mestjan–meščan;
Razstava novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990;

- umetnostnozgodovinske razstave:
Posvetna baročna dediščina Posavja – prenova 2019 in 2020, nov naslov Sledi posvetne dediščine Posavja od 17. do 19. stoletja ;
Sledi sakralne dediščine Posavja 17. in 18. stoletja;
Galerija Alenke Gerlovič;
Spominska galerija Franja Stiplovška;

Viteška dvorana in
kapela sv. Križa ter stopnišče. 

Digitalna razstava: 21 najsvetlejših zvezd posavske dediščine za 21. stoletje, https://www.pmb.si/21-muzejskih-zvezd

Stalne razstave izven muzeja:
Od leta 2011 je muzej v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica in avtorjem Rudijem Stoparjem odprl stalno zbirko na gradu Sevnica »Ogled«, kjer je vključenih 27 del Rudija Stoparja.
Od 27. aprila 2014 ima muzej stalno razstavo tudi v prostorih Doma krajanov Sromlje. Zbirka Kozjanski partizanski odred je bila dopolnjena v letih 2015 in 2016.
Od 24. novembra 2016 je na ogled ulična razstava Spomin na izgnanstvo 1941–1945, in sicer v izložbi nekdanje trgovine Moda na Trgu izgnancev, pri spomeniku izgnancem.
Od 27. septembra 2017 sta na ogled še dve razstavi na drugih lokacijah: v Osnovni šoli Podbočje razstava Pod Bočjem smo doma in pri Hidroelektrarni Brežice ulična razstava Rečni promet po Savi pri Brežicah; Kólnarji – lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Most na sotočju Save in Krke, Kranjsko-štajerska deželna meja.
Od 23. oktobra 2018 pa je na ogled ulična razstava Po Brežicah Brežice, postavljena ob obnovljeni Prešernovi ulici v Brežicah. 
Od junija 2018 je odprta Spominska hiša bl. Lojzeta Grozdeta v Gornjih Impoljah.
Od junija 2018 je odprt tudi obnovljen Stražni stolp Črneča vas v Kostanjevici na Krki.
Od 4. 6. 2019 je v OŠ dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi na ogled arheološka razstava Preteklost, ki jo skriva zemlja. Arheološke raziskave na območju osnovne šole v Dobovi.
Od septembra 2020 je na ogled razstava Po sledeh obrtništva v Sevnici od sredine 19. do sredine 20. stoletja: Spodnji grad, Glavni trg, Sevnica.
Od oktobra 2020 je kot del projekta Ribe in narava postavljena razstava v Tončkovem domu, in sicer Ribiške zgodbe.
Od novembra 2021 je na Banovi domačiji v Artičah postavljena nova stalna razstava v sodelovanju s KS Artiče, Sadjarskim društvom, Občino Brežice Posavje – sadjarski raj, javnosti odprta od maja 2022.
Od 29. 9. 2022 je v Sevnici postavljena stalna razstava oziroma je in situ rekonstruiran konserviran in restavriran Brivsko-frizerski salon Kreutz. Sodelovanje z Občino Sevnico in KŠTM Sevnica.
Od 15. 10. 2022 je v prenovljeni stavbi nekdanje podružnične šole v Črneči vasi na ogled stalna razstava Spomini na osnovno šolo Črneča vas (1892–1971), pripravljena v sodelovanju z občino Kostanjevica na Krki.
Od 29. 10. 2022 je odprt prenovljen Vodovodni stolp Brežice, dopolnjen z vsebino in muzejskimi predmeti Posavskega muzeja Brežice v sodelovanju z Občino Brežice, Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Garsio Kosincem in dr. Ivanko Počkar (Društvo za oživitev mesta Brežice).
Od decembra 2022 je v prvem nadstropju stolpa Gradu Sevnica na ogled stalna razstava Po stopinjah ajdov. Utrjena višinska naselbina na Ajdovskem gradcu nad Vranjem pri Sevnici, ki bo uradno odprta v letu 2023.

Večletni razstavni programski cikli:
Štirje elementi: voda, ogenj, zemlja, zrak; 2016—2022. Urejanje in preoblikovanje razstav se je pričelo v drugi polovici leta 2022, v celoti pa bodo urejene do poletja 2023. 
Pet čutov: okus, tip, vonj, vid in sluh. Pričetek 2021, predviden zaključek 2028. 

Muzej opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
 
Ustanovitev in razvoj muzeja

Brežiški grad je bil zgrajen po požigu prejšnje zgradbe v vseslovenskem kmečkem uporu leta 1515 in je bil grajen skozi celotno 16. stoletja. Grad je lep primer utrjene renesančne grajske arhitekture na ravnini. Razglašen je za kulturni spomenik državnega pomena. Dvoramno stopnišče, kapela in Viteška dvorana so poslikani, slednja je največji in v celoti poslikan necerkveni prostor v Sloveniji in je edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. V tem reprezentančnem rezidenčnem gradu od leta 1949 s svojimi bogatimi zbirkami domuje Posavski muzej Brežice, ki je kompleksno urejen in predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes.
Omenjeno leto je leto začetka reševanja kulturnega spomenika najvišje kategorije. Vendar pa z nastanitvijo muzeja v gradu ni bilo rešeno samo vprašanje predstavitve premičnih spomenikov naše bogate kulturne dediščine, temveč je bila poudarjena tudi skrb za zunanje in notranje vrednote mogočne grajske arhitekture.
Muzej je bil ustanovljen 26. junija 1949, ko je ustanoviteljske pravice in obveznosti financiranja prevzel Okrajni ljudski odbor Krško. Leta 1958 je prešel muzej iz pristojnosti Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto v pristojnost Skupščine občine Brežice, ki je prevzela tako ustanoviteljske pravice kot obveznosti financiranja. Prvi statut muzeja je bil sprejet 26. junija 1958. V register muzejskih zbirk pri Svetu za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije je bil vpisan 30. avgusta 1961. Po sprejetju Zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine so v letu 1982 skupščine občin Brežice, Krško in Sevnica sprejele odločbe o ustanovitvi muzeja (Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah št. 022-9/82 z dne 21. 10. 1982 in Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah št. 022-15/82-1 z dne 3. 11. 1982). Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) so občinski sveti občin Brežic, Krško in Sevnica sprejeli Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice (Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1. 1998). Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 68 z dne 7. 9. 2012) je ustanoviteljica muzeja postala še občina Kostanjevica na Krki.
 
2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Alenka Černelič Krošelj, direktorica
telefon: + 386 7 466 05 02
gsm: + 386 31 342 252
e-pošta: alenka.cernelic.kroselj@pmb.si
 
2.3. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja posavskega muzeja Brežice
 
Državni predpisi:
Predpisi so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si) pod rubriko Zakonodaja – Kulturna dediščina.

Ustanovitveni akt Interni predpisi:
 1. Akt o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Posavskega muzeja Brežice
 2. Poslovnik sveta Posavskega muzeja Brežice
 3. Pravila Posavskega muzeja Brežice
 4. Pravilnik o delovnem času Posavskega muzeja Brežice in Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovnem času Posavskega muzeja Brežice
 5. Pravilnik o javnih naročilih manjše vrednosti – enostavni postopek oddaje javnega naročila
 6. Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
 7. Pravilnik o računovodstvu s prilogami: Kontni načrt, Stroškovna mesta, Navodila o popisu osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o blagajniškem poslovanju, Sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 8. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobing) ter za odpravo njegovih posledic in ukrepi za preprečevanja drugih prepovedanih dejanj zoper zaposlene
 9. Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nevarnostmi za nasilje tretjih oseb
 10. Pravilnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice
 11. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 
Etična kodeksa, ki ju morajo JU Posavskega muzeja Brežice poznati oziroma morajo biti z njimi seznanjeni ter se ravnati skladno z določili le-teh:
 1. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/2001)
 2. ICOM-ov kodeks muzejske etike, 2005 (http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/kodeks.pdf) 
 
2.4. Seznam strateških in programskih dokumentov
 1. Strateški načrt PMB 2020-2024
 2. Načrt vsebinske in funkcionalne uporabe prostorov gradu Brežice za namene Posavskega muzeja Brežice in drugih dejavnosti: obdobje 2015 do 2020,
 3. Letno poročila PMB z leto 2014
 4. Letno poročilo PMB za leto 2015
 5. Letno poročilo PMB za leto 2016
 6. Letno poročilo PMB za leto 2017
 7. Letno poročilo PMB za leto 2018
 8. Letno poročilo PMB za leto 2019
 9. Letno poročilo PMB za leto 2020
 10. Letno poročilo PMB za leto 2021
 11. Letno poročilo PMB za leto 2022
 12. Letno poročilo PMB za leto 2023
 
2.5. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja           Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj bivanja           Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj bivanja, matična številka, davčna številka
 
2. 6. Seznam vrst storitev
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti