Splošni podatki o katalogu

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAMI JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ZAVOD RAZPOLAGA
 
2. 1. Podatki o organizaciji zavoda
 
Poslanstvo muzeja

 
Posavski muzej Brežice je pooblaščen za celostno varstvo premične kulturne dediščine Posavja. Njegovo poslanstvo je izvajanje muzejskih dejavnosti, opredeljenih kot javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine na območju Posavja. S svojimi zbirkami predstavlja javnosti zgodovino oz. dediščino Posavja od pradavnine do danes. Deluje na področjih umetnostne zgodovine, umetnostne obrti in likovne umetnosti, zgodovine, arheologije, etnologije, konserviranja in restavriranja.
Poslanstvo muzeja je celovita muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje, dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst materialne in duhovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes ustvarili prebivalci na območju današnjega Posavja. V njej so prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in držav ter enkratna ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti, kakor se je oblikovala skozi stoletja v današnji čas.

Posavski muzej Brežice ima naslednje zbirke v matični hiši – v gradu Brežice:
 • arheološka zbirka;
 • etnološka zbirka;
 • zgodovinske zbirke: zgodovinska zbirka Kmečki upori in reformacija; zbirka o posavskih meščanih Bürger–mestjan–meščan; zgodovinska zbirka novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990;
 • umetnostnozgodovinske zbirke: Posvetna baročna dediščina Posavja; Sledi sakralne dediščine Posavja 17. in 18. stoletja; Galerija Alenke Gerlovič; Spominska galerija Franja Stiplovška;
 • Viteška dvorana in
 • kapela sv. Križa ter stopnišče. 
Leta 2011 je Posavski muzej Brežice v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica in avtorjem Rudijem Stoparjem odprl stalno zbirko na gradu Sevnica: »Ogled«, kjer je vključenih 27 del Rudija Stoparja.
Od 27. aprila 2014 ima muzej stalno zbirko tudi v prostorih Doma krajanov Sromlje. Zbirka Kozjanski partizanski odred je bila v letu 2015 in 2016 dopolnjena.
Muzej opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
 
Ustanovitev in razvoj muzeja

Brežiški grad je bil zgrajen po požigu prejšnje zgradbe v vseslovenskem kmečkem uporu leta 1515 in je bil grajen skozi celotno 16. stoletja. Grad je lep primer utrjene renesančne grajske arhitekture na ravnini. Razglašen je za kulturni spomenik državnega pomena. Dvoramno stopnišče, kapela in Viteška dvorana so poslikani, slednja je največji in v celoti poslikan necerkveni prostor v Sloveniji in je edinstveni primer baročnega posvetnega stenskega slikarstva na Slovenskem. V tem reprezentančnem rezidenčnem gradu od leta 1949 s svojimi bogatimi zbirkami domuje Posavski muzej Brežice, ki je kompleksno urejen in predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes.
Omenjeno leto je leto začetka reševanja kulturnega spomenika najvišje kategorije. Vendar pa z nastanitvijo muzeja v gradu ni bilo rešeno samo vprašanje predstavitve premičnih spomenikov naše bogate kulturne dediščine, temveč je bila poudarjena tudi skrb za zunanje in notranje vrednote mogočne grajske arhitekture.
Muzej je bil ustanovljen 26. junija 1949, ko je ustanoviteljske pravice in obveznosti financiranja prevzel Okrajni ljudski odbor Krško. Leta 1958 je prešel muzej iz pristojnosti Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto v pristojnost Skupščine občine Brežice, ki je prevzela tako ustanoviteljske pravice kot obveznosti financiranja. Prvi statut muzeja je bil sprejet 26. junija 1958. V register muzejskih zbirk pri Svetu za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije je bil vpisan 30. avgusta 1961. Po sprejetju Zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine so v letu 1982 skupščine občin Brežice, Krško in Sevnica sprejele odločbe o ustanovitvi muzeja (Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah št. 022-9/82 z dne 21. 10. 1982 in Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah št. 022-15/82-1 z dne 3. 11. 1982). Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) so občinski sveti občin Brežic, Krško in Sevnica sprejeli Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice (Uradni list RS, št. 7/98 z dne 30. 1. 1998). Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 68 z dne 7. 9. 2012) je ustanoviteljica muzeja postala še občina Kostanjevica na Krki.
 
2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Alenka Černelič Krošelj, direktorica
telefon: + 386 7 466 05 02
gsm: + 386 31 342 252
e-pošta: alenka.cernelic.kroselj@pmb.si
 
2.3. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja posavskega muzeja Brežice
 
Državni predpisi:
Predpisi so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si) pod rubriko Zakonodaja – Kulturna dediščina.

Ustanovitveni akt
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 93/20 z dne 3. 7. 2020)
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 43/2014  z dne 13. 6. 2014)
Interni predpisi:
 1. Akt o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Posavskega muzeja Brežice
 2. Poslovnik sveta Posavskega muzeja Brežice
 3. Pravila Posavskega muzeja Brežice
 4. Pravilnik o delovnem času Posavskega muzeja Brežice in Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovnem času Posavskega muzeja Brežice
 5. Pravilnik o javnih naročilih manjše vrednosti – enostavni postopek oddaje javnega naročila
 6. Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
 7. Pravilnik o računovodstvu s prilogami: Kontni načrt, Stroškovna mesta, Navodila o popisu osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o blagajniškem poslovanju, Sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 8. Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobing) ter za odpravo njegovih posledic in ukrepi za preprečevanja drugih prepovedanih dejanj zoper zaposlene
 9. Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nevarnostmi za nasilje tretjih oseb
 10. Pravilnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice
 11. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 
Etična kodeksa, ki ju morajo JU Posavskega muzeja Brežice poznati oziroma morajo biti z njimi seznanjeni ter se ravnati skladno z določili le-teh:
 1. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/2001)
 2. ICOM-ov kodeks muzejske etike, 2005 (http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/kodeks.pdf) 
 
2.4. Seznam strateških in programskih dokumentov
 1. Strateški načrt PMB 2020-2024
 2. Načrt vsebinske in funkcionalne uporabe prostorov gradu Brežice za namene Posavskega muzeja Brežice in drugih dejavnosti: obdobje 2015 do 2020,
 3. Letno poročila PMB z leto 2014
 4. Letno poročilo PMB za leto 2015
 5. Letno poročilo PMB za leto 2016
 6. Letno poročilo PMB za leto 2017
 7. Letno poročilo PMB za leto 2018
 8. Letno poročilo PMB za leto 2019
 9. Letno poročilo PMB za leto 2020
 10. Program PMB
 
2.5. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
 • Seznam vabljenih na muzejske razstave in ostale prireditve
          Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj bivanja
 • Seznam zaposlenih (seznam redno in začasno zaposlenih za mesečni plačni obračun)
          Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj bivanja, matična številka, davčna številka
 
2. 6. Seznam vrst storitev
 • Storitve za uporabnike muzejskega gradiva in storitev konservatorsko-restavratorske delavnice ter drugo
 • Možnost pregleda gradiva, izdelava digitalnih kopih za raziskovalne in druge namene
 • Priprava razstav s katalogi, predavanja, delavnice, seminarji, kongresov
 • Programi za obiskovalce, vodstva za organizirane skupine, učne ure, pedagoške delavnice
 • Oddajanje prostorov v najem
 • Storitve konservatorsko-restavratorske delavnice
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih