Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
+ 386 7 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si


Tujerodne invazivne rastline imajo drugačne biološke lastnosti in za njih je značilna hitra rast in intenzivno razmnoževanje, učinkovito preživijo v  neugodnih razmerah ter so ekološko prilagodljive.  Največ tujerodnih invazivnih rastlin srečamo v takšnih okoljih, kjer je bila prvotna vegetacija izgubljena ali prizadeta zaradi oranja, paše, pretirane košnje, teptanja, gradbenih posegov, vodne erozije, poseka, požarov, nasipavanja ipd. Pri ukrepanju je potrebno izvajati čim bolj učinkovite preventivne ukrepe, s katerimi omejimo število tujerodnih vrst, ki se začnejo nenadzorovano širiti. 
Osnovna značilnost invazivnih tujerodnih rastlin je velika sposobnost širjenja. Ogrožajo avtohtone rastlinstvo ter živalstvo, naše okolje in naravo ter ljudi.

S Komunalo Brežice kot vodilnim partnerjem v projektu sodelujejo še: Komunala Sevnica in Posavski muzej Brežice.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Celotna vrednost projekta: 198.246,92 EUR.

Skupna višina sofinanciranja s strani EKSRP: 146.869,29 EUR.

Skupna lastna sredstva: 51.377,63 EUR.

Datum začetka: 1. 1. 2021

Datum zaključka: 30. 6. 2022


 
CILJI PROJEKTA:

INOVATIVNOST OPERACIJE je v novem pristopu ozaveščanja uporabnikov. S projektom bomo prvi, ki bomo začeli zatirati invazivne rastline na ekološki način s paro, brez uporabe herbicidov, ki so škodljivi za okolje. Prav tako bomo na nov način ozaveščali otroke in njihove starše o pravilnem ravnanju s škodljivi snovmi in kakšen vpliv imajo na okolje pri prekomerni uporabi ter jih spodbudili, da razmišljajo o prihodnosti in kakšne trajne posledice lahko pustimo z nepremišljenim ravnanjem. Za delo na terenu bomo uporabljali avto, s predelanim motorjem, ki bo uporabljal bio gorivo iz odpadnega jedilnega olja, kar je nekaj povsem novega v našem okolju. 

Pričakovani rezultati in učinki operacije:
 
Rezultati Učinki
1. Novo delovno mesto Ohranitev zaposlitve za najmanj tri leta po koncu operacije
2. Predelava motorja v avtu Manj izpustov Co2
3. Nakup stroja za zatiranje plevela/tujerodk Ekološki način zatiranja invazivk, brez kemičnih sredstev
4.Nakup drobilnika za les/peleti Ekološki način zatiranja invazivk, z zastiranjem
5. Edukativne igralne karte za otroke Osveščeni najmlajši
6. Izobraževanje za prebivalce in delavnice Osveščeni zaposleni pri partnerjih in širše ter ostali prebivalci
7. Nakup traktorja za strojno zatiranje plevela/tujerodk Dostop do težje dostopnih območij, več  uničenega plevela
8. Ozaveščanje prebivalcev Boljša osveščenost Posavcev o invazivnih rastlinah
9. Novinarska konferenca Predstavitev rezultatov projekta
10. Analiza tujerodnih rastlin v regiji Posavje Seznam tujerodk v Posavju


Ozadje projekta:
Potreba po ohranjanju naravnega okolja in biotske raznovrstnosti Posavja postaja vse večja, saj se zavedamo, da v naše okolje vdira vse preveč tujerodk, ki našim rastlinam izpodrivajo normalen razvoj in uničujejo naravno okolje za normalno vegetacijo.
 
S projektom bomo usposobili enega zaposlenega za izvajanje ukrepov proti razraščanju »tujerodk«, za identifikacijo »tujerodk« na našem območju ter osebo usposobili za upravljanje s strojem na paro, ki na ekološki način poskrbi za zatiranje »tujerodk«. Zaposleni bo za delo na terenu uporabljal avto, predelan na bio gorivo, in sicer na odpadno jedilno olje, s čimer bomo dodatno poskrbeli za varovanje okolja. Prebivalce bomo ozavestili o problemu prehitrega razraščanja invazivnih rastlin, ter jih s pomočjo organiziranih delavnic poučili o pravilnem ravnanju s »tujerodkami«, kako jih prepoznati ter na ekološki način odstraniti. Za ozaveščenost otrok bomo izdelali igralne karte, s katerimi se bodo skozi igro poučili katere so invazivne rastline v naši okolici, kako pridejo v naše okolje in njihove značilnosti.
 
Poleg ekološkega zatiranja tujerodnih rastlin, za katerega bomo nabavili stroj za ekološko zatiranje pleveli na paro, bomo tujerodne rastline odstranjevali tudi strojno, in sicer s košnjo in drobljenjem zelenega dela, za kar bomo nabavili traktor in drobilec vej. Z drobljenjem bomo pridobili lesene sekance, s katerimi bomo rastline prekrili in s tem preprečili dotok svetlobe kalicam ter s tem preprečili fotosintezno aktivnost. Z rednim ponavljanjem postopka bomo izčrpali semensko banko in vegetativne poganjke, kar bo rastlinam preprečilo razmnoževanje in širjenje. S tem bomo dolgoročno in trajno poskrbeli za učinkovito zatiranje in pojav tujerodk v našem okolju. Za izvajanje omenjenih aktivnosti bomo zaposlili eno osebo ter s tem poskrbeli za novo delovno mesto.
 

Namen projekta je osveščanje splošne javnosti o problemu invazivnih tujerodnih vrst za okolje, kmetijstvo, zdravje in gospodarstvo. Poleg tega želimo vpeljati nove ukrepe, ki bodo prispevali za učinkovito in ekološko zatiranje ter pojav tujerodnih vrst v našem okolju.
 
Sledili bomo tudi potrebam in izzivom iz Strategije lokalnega razvoja območja LAS:  
URESNIČEVANJE CILJEV IZ STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS POSAVJE:
 
Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta
 
Kazalnik: 1 novo ustvarjeno delovno mesto
 
Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela
Projekt ponuja številne aktivnosti ozaveščanja o varovanju narave, z ohranjanjem avtohtone biotske raznovrstnosti. Povečala se bo ozaveščenost prebivalcev o pomenu ohranjanja le-te in škodljivosti tujerodnih rastlinskih vrst za zdravje, kmetijstvo, gospodarstvo. Zaradi drobilca vej ne bo potrebno peljati lesenega dela v predelavo, s čimer bomo zmanjšali avtomobilske izpuste CO2. Za detekcijo tujerodnih vrst bo zaposleni uporabljal avtomobil, s predelanim motorjem na bio gorivo, s čimer bomo prav tako prispevali k zmanjšanju CO2.
 
Kazalnika:
- drobilec vej za uporabo sekancev – 1 kom,
- predelan avtomobilski motor za uporabo bio goriva – 1 kom.
 
Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS
 
Kazalniki:
- Analiza tujerodnih rastlinskih vrst v Posavju – 1 kom,
- Število vključenih otrok v ozaveščanje o škodljivosti »tujerodk« za naše okolje in zdravje: 150
- število vključenih zaposlenih v izobraževanje in ozaveščanje o »tujerodkah«: 4 osebe,
- traktor za strojno odstranjevanje »tujerodk«: 1 kom.
- stroj za zatiranje plevela na paro- 1 kom
 
Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev
 
Z aktivnostmi za odstranjevanje »tujerodk« bomo poskrbeli za izboljšanje zdravja, saj je marsikdo alergičen na določene vrste »tujerodk« in zaradi manjše uporabe kemikalij zmanjšali vnos pesticidov v telo, ob uživanju lokalno pridelane hrane. Z ozaveščanjem prebivalcev o vrstah invazivnih in škodljivih tujerodnih rastlinskih vrst za zdravje bomo poskrbeli za prepoznavanje le-teh s strani posameznikov in odstranjevanjem le-teh, ter na ta način za izboljšanje zdravje ljudi.
 
Kazalnik:
- število prebivalcev, vključenih v ozaveščanje o vrstah invazivnih in škodljivih tujerodnih rastlinskih vrst za zdravje: 74.000
 
VLOGE PARTNERJEV

Komunala Brežice: Komunala Sevnica: Posavski muzej Brežice:

Rezultati operacije:

Izvedene aktivnosti projekta v 1. fazi (PMB):
 Fotografije izvedbe delavnice Spoznaj tujerodne rastline, Posavski muzej Brežice, Poletna grajska dogodivščina, 29.6.2021. Foto: arhiv Posavskega muzeja Brežice
Fotografije izvedbe delavnice Izdelaj štampiljko z motivom rastlin, Posavski muzej Brežice, Poletna grajska dogodivščina, 19.8.2021. Foto: arhiv Posavskega muzeja Brežice
 
Fotografije, Strokovni posvet Tujerodke: od krompirja do ambrozije, Posavski muzej Brežice, 14.9.2021
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti