Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
+ 386 7 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si

Ajdovske zgodbe iz Posavja


 
V projektu z naslovom »Ajdovske zgodbe iz Posavja« oz. na kratko z akronimom »Ajdi!« naslavljamo okoljske izzive območja LAS Posavje: na lokacijah naravnih vrednot in arheološke dediščine Posavja, ki jih v nazivu spremlja pridevnik »ajdovski« (Ajdovska jama, Ajdovski Gradec, Ajdov grob…) bomo povezovali dediščino ter ozaveščali in krepili spoštovanje in pozitiven odnos do narave. Vzpostavili bomo nov integralni turistični produkt, na naravni vrednoti in arheološkem najdišču Ajdovska jama pri Nemški vasi pa bomo skladno z naravovarstvenimi smernicami izvedli nujne ukrepe za ohranjanje narave, kot so: zamenjava vhodnih vrat za ustrezen prelet netopirjev, zmanjšanje osvetljenosti jame, varen dostop za obiskovalce, pripravljen bo tudi načrt upravljanja jame. Operacijo je še pred potrditvijo podprl Zavod RS za varstvo narave in Ministrstva za okolje in prostor.

Z Zavodom Svibna iz Brezovske Gore kot vodilnim parterjem v projektu sodelujejo še Občina Krško, Posavski muzej Brežice, Javni zavod KŠTM Sevnica, Javni zavod KTRC Radeče in Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o – Hotel Ajdovec.

Projekt je sofinanciran s strani s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru 3. poziva LAS Posavje,  in prispeva  k doseganju ciljev na upravičenemu področju ukrepanja: Varstvo okolja in ohranjanje narave in naslavlja Ukrep 6: Ohranjanje narave.

Celotna vrednost projekta: 189.588,49 EUR.

Skupna višina sofinanciranja s strani EKSRP: 149.993,35 EUR.

Skupna lastna sredstva: 39.595,14 EUR.

Datum začetka: 1.1.2021

Datum zaključka: 30.9.2022

Povezava na FB stran >>>

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
 
in na spletno stran PRP 

O projektu:


Projekt Ajdi! na osnovi izročila o Ajdih in njihovega odnosa do narave povezuje naravno in kulturno dediščino območja LAS  Posavje in pri tem rešuje več potreb navedenega območja: P7 (Ohranjanje narave in krajine ter vključevanje naravne in kulturne dediščine v razvoj trajnostnega turizma), P3 (Vnos novih znanj za dvig dodane vrednosti obstoječim proizvodom in za razvoj novih proizvodov in storitev), P8 (: Razvoj in implementacija inovativnih turističnih produktov in ponudbe), ob teh pa še P1 (Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest), P11 (Izboljšanje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečanje privlačnosti prostora), P12 (Povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo z razvojem novih storitev in krepitvijo zaposlitvenih priložnosti na področjih prepoznanih socialnih izzivov) in  P15 (Krepitev vseživljenjskega učenja).

Povezuje arheološka najdišča Posavja, ki imajo v svojem nazivu  pridevnik »ajdovski«, in ki se nahajajo sredi območij naravne dediščine oz. posebnih varovanih  območij,  kot so to npr. v okviru omrežja Natura 2000 (Ajdovska jama pri Nemški vasi), Kozjanskega parka in biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko (Ajdovska jama v Silovcu pri Sromljah, Ajdovski Gradec nad Vranjem pri Sevnici), pa tudi v okviru posebnih gozdnih območij in blizu posameznih naravnih vrednot (Ajdov grob na obronku gozda Jatna v občini Radeče).

Izbrane lokacije so bile že v preteklosti predmet posameznih naložb in razvojnih aktivnosti, na katerih se že odvijajo programi za obiskovalce. Na vseh lokacijah je poseben izziv varovanje dediščine, dostopnost (bodisi zaradi terena bodisi zaradi varstvenih ukrepov bodisi zaradi načina interpretiranja  vsebin), pa tudi upravljanje infrastrukture za obiskovalce, predstavljajo pa odličen potencial za trajnostni razvoj identitete relativno odročnih območij regije. Take lokacije predstavljajo tudi odličen potencial za zagotavljanje kakovosti življenja, za ohranjanje in razvoj identitete območja ter tudi konkurenčne prednosti za njegov trajnostni razvoj, zlasti v povezavi z razvojem različnih vsebin, programov sonaravnega turizma, preko teh pa tudi k naravovarstvenem ozaveščanju prebivalcev.

Projekt Ajdi! bo k temu na svojstven način gotovo soprispeval.

Namen in cilji projekta:


V okviru projekta bo ob novi razstavi, obnovljeni infrastrukturi poudarek na razvoju novih programov in storitev, za kar bodo izvedena različna izobraževanja tako s področja varstva narave kot izročila in veščinah Ajdov, raziskovalo izročilo, nabavilo premično opremo, vneslo sodobne pristope interpretacije (VR in kostumirani animatorji), pripravilo načrt upravljanja naravne vrednote in kulturnega spomenika,  gradilo na kulinarični in rokodelski ponudbi, povezalo razvito ponudbo v nov integralni turistični produkt,  seznanjalo in osveščalo lokalno javnost…

V projektu smo si zastavili  naslednje cilje:
Tako kot projekt povezuje različna ajdovska obdobja in lokacije v regiji Posavje,  naravno in kulturno dediščino, povezuje tudi partnerje vseh sektorjev, ki bo vsak pomembno prispeval k izvedbi in zagotavljanju trajnostni rezultatov operacije. Na osnovi rezultatov operacije se bodo storitve in programi še nadgrajevali, zagotovljeno bo upravljanje naravne vrednote in arheološkega najdišča, partner 2 bo z ohranjenim delovnim mestom zagotavljal kontinuirano strokovno podporo, partner 4 tudi skupno promocijo na trgu. Kot viri za zagotavljanje trajnosti pa so ob javnih predvideni zlasti prihodki iz naslova prodaje storitev, produktov.

Rezultati in učinki operacije bodo sledeči: ureditev jamske infrastrukture (2 ukrepa), strokovne podlage (4), načrt upravljanja (1), čelne svetilke za obiskovalce jame (10), študijska krožka, delavnice (rokodelske -3, kulinarične – 1, za vodnike, interprete – 6, za otroke in mladino -3, predavanja, predstavitve -4), novi programi, ponudba (spominki – 1, razviti jedilniki -4, programi za virtualno doživljanje dediščine – 3, razstava – 1, animacijski programi -1 ), 4 VR očal,  10 kompletov historičnih oblačil in 10 oblačil za obiskovalce za igriva doživetja, 40 kompletov historičnega jedilnega pribora, javni dogodki na najdiščih (3), oblikovan nov inovativni integralni turistični produkt (1), objave na spletnih straneh in socialnih omrežjih partnerjev (20), promocijski film (1), objave v medijih (6), e- brošura (1), tiskovna konferenca (1), število vključenih (510) , število vključenih v ozaveščanje o varovanju narave (70), delovna akcija (1), elaborat o Ajdih (1), ohranitev delovnega mesta (1).

Učinki in rezultati projekta so prenosljivi na druga območja Slovenije ali države EU s podobnimi izzivi, naj si gre za inovativno uvajanje tehnične rešitve za virtualno predstavljanje in doživljanje dediščine, igrive animacije in doživetja po principu LARP ali pa upravljavski načrt arheološke dediščine in naravne vrednote, ki predstavlja poseben izziv tudi na drugih podobnih lokacijah.

Projekt je namenjen prebivalcem iz neposredne soseske arheoloških najdišč in naravnih vrednot, kmetom, turističnim vodnikom in animatorjem,  gostinskim ponudnikom, ženskam s podeželja, otrokom, mladim, starejšim, osebam z  zmanjšanimi zmožnostmi, turističnim agencijam, zainteresirani javnosti, različnim ciljnim skupinam lokalnih obiskovalcev in turistov. Namenjen pa je tudi naravnemu okolju in ogroženim vrstam.

Aktivnosti:

 
Partnerji:

Zavod Svibna (vodilni partner) vodi in koordinira projekt med partnerji ter sodeluje s posameznimi partnerji pri njihovih aktivnostih. V projektu pa bo še:

Občina Krško (partner 1)  kot lastnica zemljišč in prvotna investitorka infrastrukture za obiskovalce Ajdovske jame pri Nemški vasi, bo  v 1. fazi bo v okviru investicijsko vzdrževalnih del na tej lokaciji:
v 2. fazi pa bo
Posavski muzej Brežice (partner 2)  bo kot pooblaščeni muzej – tudi za arheološko dediščino Posavja,
  Javni zavod KŠTM Sevnica (partner 3) se bo osredotočil zlasti na arheološko najdišče Ajdovski gradec. Tako bo
Javni zavod KTRC Radeče (partner 4) bo
Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o., Hotel Ajdovec (partner 5) pa bo Rezultati operacije:​ Izvedene aktivnosti projekta v 1. fazi (PMB):


Fotografija izdelane kopije keramičnih vrčkov iz Ajdovske jame. Foto: arhiv Posavskega muzeja Brežice

 
Fotografije spletnega predavanja Ajdovske zgodbe iz Posavja, 3. 6. 2021. Foto: arhiv Posavskega muzeja Brežice

 
Fotografije predavanja Ajdovske zgodbe – Od jame do mita, Ajdovska jama pri Nemški vasi, 20. 6. 2021. Foto: arhiv Posavskega muzeja Brežice


 
Fotografije predavanja Kaj je brbotalo v loncu? Premisleki in pogovori o neolitski kulinariki Ajdovske jame, Posavski muzej Brežice, 14. 10. 2021. Foto: arhiv Posavskega muzeja Brežice 
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti