Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
+ 386 7 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si

 

 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V JAVNEM ZAVODU POSAVSKI MUZEJ
  
S politiko varstva osebnih podatkov v javnem zavodu Posavski muzej Brežice (v nadaljevanju Posavski muzej) določamo našo zavezo spoštovanju vaše zasebnosti in odgovornega ravnanja z vašimi osebnimi podatki.
 
V Posavskem muzeju se zavedamo pomena varstva zasebnosti, zato so vsi zaposleni, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo osebne podatke, seznanjeni z določbami Splošne uredbe Evropskega parlamenta in sveta 679/2016 o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22 - ZVOP-2), veljavnimi nacionalnimi predpisi in smernicami ter mnenji pristojnih nadzornih institucij za varstvo osebnih podatkov s področja našega dela.
 

POMEN SPLOŠNIH IZRAZOV

NAČELA, KI JIH SPOŠTUJEMO PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

UPRAVLJAVEC OSEBNIH  PODATKOV 

V primeru, da sodelujete z našim javnim zavodom, je upravljavec vaših osebnih podatkov, javni zavod  Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice.
Z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in imamo za varovanje osebnih podatkov vzpostavljene ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.
 

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV 

V določenih primerih lahko vaše podatke obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci. Obdelovalci podatke obdelujejo izključno po naših navodilih in v našem imenu. Gre za zaupanja vredne pravne osebe ali posameznike, ki jih ustrezno preverimo pred sklenitvijo pogodbe o pogodbeni obdelavi, s katero se obe pogodbeni strani zavežeta k skrbni in zakoniti obdelavi vseh osebnih podatkov, s katerimi prideta v stik.
 

VRSTE OSEBNIH PODATKOV IN NAMEN OBDELAVE 

Vaše podatke obdelujemo izključno na podlagi vaše predhodne privolitve in v skladu z namenom privolitve.
Zbiramo različne vrste osebnih podatkov, točno katere, pa je odvisno od vrste pogodbenega ali drugega sodelovanja z vami. Od vrste pogodbenega sodelovanja je odvisen tudi namen obdelave vaših osebnih podatkov.
 

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM 

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le v primeru: da nam to nalagajo zakoniti predpisi ali vašega soglasja. 
 

HRANJENJE OSEBNIH PODATKOV 

Vaše osebne podatke hranimo le do izpolnitve namena, za katerega so bili dani, oziroma toliko časa, kot nam to nalagajo zakoniti predpisi.
 

PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI 

Za vse osebne podatke, ki nam jih zaupate, imate kadar koli pravico do: a) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca zahtevati, da mu da pojasnilo, ali se v zvezi z njim obdelujejo kakšni osebni podatki. Kadar se podatki tega posameznika obdelujejo, je upravljavec posamezniku dolžan omogočiti dostop do osebnih podatkov in posameznika obvestiti o namenu obdelave osebnih podatkov, o vrstah zadevnih podatkov, uporabnikih, ki so jim ali jim bodo podatki razkriti, predvideno obdobje hranjenja osebnih podatkov ali merila, na podlagi katerih se določa obdobje hrambe osebnih podatkov, o posameznikovi pravici, da zahteva popravek, izbris ali omejitev obdelave ali ugovora taki obdelavi. Prav tako mora sporočiti posamezniku, da ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu ter vse preostale razpoložljive informacije o viru zbiranja njegovih osebnih podatkov, kadar le-ti niso zbrani pri posamezniku.
 
b) Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico kadarkoli zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne podatke v zvezi z njim oziroma zahteva dopolnitev nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 
 
c) Kadar se izpolni eden od naslednjih pogojev:
osebni podatki posameznika niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče podano soglasje oziroma privolitev k zbiranju in obdelavi njegovih osebnih podatkov in ne obstaja nobena druga pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe,ima posameznik pravico, da upravljavec osebne podatke, ki se nanj nanašajo, brez nepotrebnega odlašanja izbriše.
 
Navedena pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se ne uporablja, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi zagotavljanja pravice do svobode izražanja in obveščanja, za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Evropske Unije ali nacionalnega prava ali za izvajanje javnih nalog v javnem interesu ali kadar gre za izvajanje javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu, iz razloga javnega interesa na področju javnega zdravja in zaradi namena arhiviranja v javnem interesu, znanstveno raziskovalnih, zgodovinsko raziskovalnih ali statističnih namenov oziroma kadar gre za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 
d) Posameznik ima pravico od upravljavca zahtevati, da obdelavo njegovih osebnih podatkov omeji. Omejitev obdelave se sme uporabljati, kadar:
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.e) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.
 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. 
 

OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA 

Posavski muzej Brežice o vaši zahtevi odloči brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v roku enega meseca po prejemu zahteve. V kolikor gre za zahtevnejšo zadevo ali kadar gre za večje število zahtev, se sme navedeni rok podaljšati še največ za dva dodatna meseca, o čemer vas obvestimo najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo in pravnim poukom.
Posavski muzej Brežice lahko o vaši vlogi odloči v obliki pisnega obvestila, ki mora vključevati obrazložitev razlogov za upravljavčevo odločitev in informacijo o pravici do pritožbe v skladu z nacionalnimi predpisi.
Posavski muzej Brežice nosi breme dokazovanja točnosti in posodobljenosti osebnih podatkov in zakonitosti obdelave osebnih podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni izključno na podlagi navedb posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
Če je vaša zahteva nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči. Posavski muzej mora v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in navesti, da naj vlagatelj zahtevo dopolni v roku treh delovnih dni.
Če pomanjkljivosti odpravite v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena zahteva, s katero so pomanjkljivosti odpravljene. Če v tem roku pomanjkljivosti ne odpravite, Posavski muzej s sklepom zavrže zahtevo. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.
Kadar vašo zahtevo zavrnemo, lahko pri Posavskem muzeju Brežice vložite obrazloženo pritožbo v roku 15 dni od prejema obvestila ali odločbe Posavskega muzeja Brežice.
Posavski muzej Brežice od prejema vaše zahteve do ugoditve ali v primeru zavrnitve vaše zahteve do pravnomočnega zaključka ne sme uničiti, spremeniti ali odsvojiti zahtevanih osebnih podatkov ne glede na potek predpisanih ali interno določenih rokov hrambe osebnih podatkov.
 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV 

Za kakršna koli vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali za uresničevanje vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki, se lahko obrnete na našo Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, podjetje Omnimodo, d.o.o., telefon: 01 23 223 47, elektronski naslov: dpo@omnimodo.si
 
Če menite, da so vam bile kakor koli kršene pravice do varstva osebnih podatkov, ali da o vaši zahtevi nismo odločili v določenem roku, se lahko pritožite na nadzorni organ: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.
 

SPREMEMBE POLITIKE 

Politika varstva osebnih podatkov se lahko spremeni. Spremembe bodo objavljene na enak način, kot je objavljena ta politika.

Datum: 26. 9. 2023
 
Javni zavod Posavsn muzej Brežice
Alenka Černelič Krošelj, direktorica
 
                                                                      
 
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti