Ribe na naravovarstvenem območju

Ribe na naravovarstvenem območju
 
 


 
 

 
Aktivnosti na projektu
 
Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: Posavski muzej Brežice, Ribogojec podjetje Akval d.o.o. in Turistična zveza Občine Sevnica.
 
Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 314.585,93 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 200.000,00 evrov. Zaključek projekta je predviden do konca oktobra 2021.

 
Namen operacije je povečati zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani pri prebivalcih območja LAS ter jim ponuditi ribo tudi na dodatnih naravovarstvenih območjih, kot je na primer Lisca. Operacija deluje na osnovi priložnost in izzivov SLR: P4: Krepitev in spodbujanje lokalne samooskrbe s svežo, kakovostno in varno hrano, P7: Ohranjanje narave in krajine ter vključevanje naravne in kulturne dediščine v razvoj trajnostnega turizma in P8: Razvoj in implementacija inovativnih turističnih produktov in ponudbe v povezavi z drugimi sektorji gospodarstva ter s poudarkom na promociji in trženju. Posredno bo operacija naslovila še druge potrebe opredeljene v SLR in sicer se bo kot kazalnik vzpostavilo novoustanovljeno podjetje. Zavod bo kot info točka oz. platforma, na kateri bodo zbrani postopki in vse potrebne informacije, kako registrirati ribogojsko dejavnost, izvajala se bodo tudi izobraževanja na temo ribogojstva. Zavod bo izvajal analize vode in sicer fizikalno-kemijske lastnosti vode, kar bo služilo za ugotavljanje tudi potencialnih lokacij za postavitev novih ribogojnic Analize bi se izvajale v neposredni bližini šol, kjer bi se ugotovilo ali imajo šole možnost izrabe vodnega potenciala za manjši vzrejni/okrasni ribnik in kakšna je kakovost vode, se pravi ali je primerna oziroma ni primerna za vzrejo rib. Potencial šol za spoznavanje s samooskrbo z ribami. Navedeno bo novoustanovljeni zavod izvajal po zaključku operacije in nadaljeval delo, ki ga je v projektu izvajal njegov lastnik ribogojec Akval d.o.o..

Glavne aktivnosti pri operaciji so: A1 Koordinacija in vodenje projekta, A2 Ureditev prostorov, priprava razstave, izvedba delavnic in analiz, A3 Oblikovanje novih produktov in A4 Promocija in obveščanje javnosti.
 
Cilji operacije
 
  • Povezana naravna in kulturna dediščina območja Lisce, kar bo podlaga za razvoj turističnega produkta območja, namenjenega lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine. To bo prispevalo k aktiviranju potencialov za revitalizacijo podeželja in ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS.
  • Na inovativen način zgradi prepoznavno destinacijo in s tem okrepiti socialni kapital okolja, kar bo vplivalo na izboljšanje pogojev za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih hkrati pa posredno izboljšalo pogoje na ustvarjanje kakovostnih delovnih mest.
  • Izobraziti ciljne skupine o priložnostih sonaravnega razvoja in s tem doseči zmanjšanje socialnih razlik in ohranitev življenja na podeželju, kar bo prispevalo k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS ter izboljšalo stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela v območju LAS Posavje.
  • Ustvariti pogoje za nadaljnji razvoj na sodobnih razvojnih predpostavkah integralnega, vključujočega razvoja na osnovi lokalnih potencialov kar bo vplivalo na možnosti za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter krepilo pogoje za dolgoročno rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih.
  • Povezati kulturne in naravne dediščine za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS, kar bo povečalo možnosti za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS najbolj pa izboljšalo pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo.
Glavne aktivnosti operacije

 
  • A1 Koordinacija in vodenje projekta
  • A2 Ureditev prostorov, priprava razstave, izvedba delavnic in analiz
  • A3 Oblikovanje novih produktov
  • A4 Promocija in obveščanje javnosti

Opis aktivnosti po partnerjih
 
Občina Sevnica spodbuja povečanje lokalne oskrbe s svežimi ribami in s tem pomen razvoja sladkovodne akvakulture k zdravju ljudi tako, da bo v okviru projekta uredila kuhinjo za pripravo rib s spremljajočimi prostori v Tončkovem domu na Lisci in večnamensko sobo za razstavo z ribami, kjer bo stalen razstavno izobraževalni prostor.
 
Posavski muzej Brežice kot osrednja kulturna – muzejska ustanova, ki se ukvarja s proučevanjem, varovanjem, predstavljanjem in interpretacijo dediščine v Posavju, bo v projektu sodelovala s strokovnim delom – raziskovanjem, proučevanjem virov, literature, terenskim delom za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje raznovrstnih produktov ter z izvedbo delavnic. Kot pomemben rezultat in trajnostna promocija je tudi razstava s publikacijo (katalog), ki bo postavljena v Posavskem muzeju Brežice, del pa tudi na terenu oziroma pri partnerjih.
 
Ribogojec podjetje Akval d.o.o. bo kupil opremo za izvedbo analiz voda, s katerimi se bodo določile fizikalno-kemijske lastnosti voda ter se tako ugotavljale tudi potencialne lokacije za postavitev novih ribogojnic. Analize bi se izvajale tudi v neposredni bližini šol, kjer bi se ugotovilo ali imajo šole možnost izrabe vodnega potenciala za manjši vzrejni/okrasni ribnik in kakšna je kakovost vode, se pravi ali je primerna oziroma ni primerna za vzrejo rib. Navedeno prikazuje potencial šol za spoznavanje s samooskrbo z ribami. Ribogojec bo nabavil dostavno vozila, ki se bo uporabljalo za manjše dostave rib lokalnim ponudnikom/gostincem/tržnice, izvedbo kulinarični delavnic in izvedbo analiz, ki bodo prikazale fizikalno-kemijske lastnosti voda. Ribogojec Akval d.o.o. bo ob koncu projekta kot kazalnik v projektu ustanovil novoustanovljeno podjetje, zasebni zavod, ki bo deloval profitno in neprofitno. Zavod bo kot info točka oz. platforma, na kateri bodo zbrani postopki in vse potrebne informacije, kako registrirati ribogojsko dejavnost. Prav tako bodo nudili celotno pomoč pri pridobitvi dokumentacije in stranke napotili na različne inštitucije, ki so potrebne za registracijo. Izvajala se bodo tudi izobraževanja na temo ribogojstva. Navedeno bo novoustanovljeni zavod izvajal po zaključku operacije in nadaljeval delo, ki ga je v projektu izvajal njegov lastnik ribogojec Akval d.o.o.. Ribogojec bo izvajal tudi kulinarične delavnice.

Turistična zveza Občine Sevnica bo izvajala različne delavnice na temo povezave zelišč z ribami, tako v okviru priprave v prehrani kot v okviru sonaravnega ozaveščanja.

Povezava na spletno stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
 
in na spletno stran Ribiškega sklada.

 
Rezultati operacije
 
 
 
 
 
 
 

Kazalniki
 
 
 
 


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izvedene aktivnosti projekta v 1. fazi (PMB)


Javno vodstvo Ali imamo v muzeju ženske zgodbe?, Posavski muzej Brežice, 8. 3. 2020
- animacijska delavnica, pripovedovanje in zbiranje zgodb ter receptov v povezavi z ribami


Delavnica Ribiška dediščina Posavja, predstavitev dediščine in zbiranje zgodb, Kostanjevica na Krki, 11. 6. 2020


Delavnica Ribiška dediščina Posavja, Kulinarična delavnica Peka postrvi v listu, Posavski muzej Brežice, 26. 6. 2020


Delavnica Ribe na naravovarstvenem območju, Počitniške igrarije, Radeče, 30. 6. 2020


Delavnica Ribe na naravovarstvenem območju na Poletni grajski dogodivščini, Brežice, 1. - 3. 7. 2020


Zbiranje ribiških zgodb Posavja na dogodku Večerna osvežitev z dediščino, Brežice, 22. 8. 2020


Digitalna aplikacija "Koliko pa je imela tvoja riba med očmi?" - Poigraj se z ribiškimi zgodbami Posavja, oktober 2020


Razstava Ribištvo na Sevniškem v preteklosti na Trgu svobode v Sevnici in v Trškem dvorcu, od avgusta 2020


Razstava Ribe in narava, Tončkov dom na Lisci, od oktobra 2020


Publikacija Ribe in narava


Novi produkti: nakit, obesek, krpa


Izvedene aktivnosti v 2. fati projekta (PMB)Predstavitev ribiške dediščine na Poletni grajski dogodivščini, Brežice, 28. 6. 2021


Predstavitev tehnik ribolova z Ribiško družino Brežice, delavnica Ujemi ribo na Poletni grajski dogodivščini, Brežice, 29. 6. 2021


Odprtje razstav Ribe in narava ter Po Posavju z žlico in čašo, Posavski muzej Brežice, 29. 7. 2021


Kulinarična delavnica Ribji okusi Posavja ob odprtju razstave Po Posavju z žlico in čašo in Ribe in narava, Posavski muzej Brežice, 29. 7. 2021


Kulinarična delavnica Sladkovodna riba v kulinariki, Gostilna Šempeter, Bistrica ob Sotli, 6. 8. 2021


Delavnica Glina riba na 2. poletni grajski dogodivščini, Brežice, 18. 8. 2021


Kulinarična delavnica Okusna riba iz Posavja, Gostilna Kunst, Leskovec pri Krškem, 20. 8. 2021
 
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih