Posavska stoletja

Franjo in Iva Stiplovšek

Franjo Stiplovšek (12. 5. 1898, Malinska–6. 4. 1963, Brežice)
 • 1898 rojen v Malinski na otoku Krku slovenskemu očetu Simonu, carinskemu uradniku, in materi Emiliji, po rodu Bradetić, Istranki s Cresa;
 • 1904–1908 obiskoval osnovno šolo v Barkovljah;
 • 1909–1912 obiskoval nemško gimnazijo v Trstu; 
 • 1912–1913 pripravnica za učiteljišče v Tolminu;
 • 1913–1917 obiskoval državno moško učiteljišče v Gorici in zasebno šolo slikarja Antona Gvajca;  
 • 1917 v Trstu opravil slovensko maturo in nastopil učiteljsko službo v Škednju, nadaljeval likovno izobraževanje v Trstu pri kiparju Ivanu Rendiću;
 • 1918 pričel poučevati v Barkovljah;
 • 1919 dobil zaposlitev na nemški meščanski šoli v Velikovcu;
 • 1920 zaposlen v Mariboru na nemški meščanski šoli, s slikarjem Viktorjem Cotičem soustanovitelj Kluba Grohar; 
 • 1921–1922 vpisan na Umetno-obrtno šolo na Dunaju;
 • 1923 sprejet v Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov;
 • 1923–1924 obiskoval Umetnostno akademijo v Zagrebu, grafiko študiral pri prof. Tomislavu Krizmanu;
 • 1924 izdal prvo mapo lesorezov in postal član Kluba mladih; jeseni sprejel službo učitelja risanja in opisne geometrije na meščanski šoli v Krškem; v šolskem letu 1924–1925 njegov učenec Zoran Didek;     
 • 1926 izpopolnjevanje v grafiki v Benetkah (Italija);                                                                                  
 • 20. septembra 1927 poroka z Ivo, roj. Lavrič, študentko zgodovine umetnosti; izdal drugo mapo lesorezov Stari Maribor – Skriti kotički;
 • 1935–1937 zbolel in se zdravil v Abanu (Italija), kljub bolezni razstavljal;
 • 1938 študiral grafiko v Firencah (Italija);  
 • 1939 sprejet v Društvo slovenskih likovnih umetnikov v Ljubljani;
 • 1941–1945 prepoved poučevanja na meščanski šoli v Krškem; kot hrvaški državljan ni bil izgnan, živel na Velikem Kamnu, Dunaju, v Gradcu in na Zdolah,  deloval kot aktivist in obveščevalec;
 • 1945–1953 poučeval na gimnaziji Brežice kot profesor risanja; imenovan za pooblaščenca Komisije za ugotovitev škode na kulturno-zgodovinskih predmetih Slovenije;
 • 1949 vabljen kot predavatelj za metodiko risanja na novo ustanovljeno Akademijo upodabljajočih umetnosti v Ljubljani, vendar vabilo zavrnil;
 • 1949 postal ravnatelj Posavskega muzeja Brežice in ga vodil do upokojitve leta 1962; sooblikoval  stalne muzejske razstave; zastavil temelje občasnim muzejskim in likovnim razstavam; 
 • 6. aprila 1963 umrl v Brežicah, pokopan na brežiškem pokopališču. 

 • Iva Stiplovšek (8. 4. 1904, Cerknica –15. 5. 2001, Brežice):
 •  8. aprila 1940 rojena v Cerknici v družini trgovca Ivana Lavriča;
 • 1910–1914 obiskovala osnovno šolo;
 • 1919 končala šolanje na meščanski šoli v Škofji Loki;
 • 1925 maturirala na gimnaziji v Ljubljani;
 • do ukinitve smeri 1928 študirala občo in umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani;
 • 20. septembra 1927 omožila Franja Stiplovška, ga podpirala in sodelovala pri uresničitvi njegovih in njunih skupnih muzealskih zamislih;
 • 1930–1945 administratorka in knjigovodkinja v veletrgovini Ruperta Engelsbergerja v Krškem – tam z možem preživela pol skupnega življenja, drugo polovico v Brežicah;
 • 1940 pri postavitvi prvega lokalnega muzeja v Krškem vsestransko dejavna kot članica muzejskega društva in sodelavka pri zbiranju ter dokumentiranju gradiva;
 • 1945 z možem prišla v Brežice – Stiplovšek poučeval risanje na gimnaziji;
 • 1949 mestna občina Brežice namenila muzeju nekaj grajskih prostorov – sosnovalka muzejske zbirke, junija 1949 odprte za javnost;
 • doživela skoraj celo 20. stoletje, pol tega v muzeju v Brežicah;
 • muzej – način življenja zakoncev Stiplovšek s trajnostnim vzgibom »kulturo ljudstvu«;
 • 1950–1996 laborantka, dokumentalistka, pedagoginja in kustosinja, po upokojitvi 1963 pogodbena sodelavka do marca 1996;
 • 1977 Valvasorjeva nagrada za delo na področju muzealstva;
 • 1978 imenovanje v naziv muzejska svetovalka;
 • 1987 odlikovanje Skupščine Občine Brežice;
 • 1989 priznanje Posavskega muzeja Brežice za dolgoletno pedagoško in dokumentacijsko delo;
 • 1989 Plaketa Občine Krško ob 40-letnici Posavskega muzeja;
 • 1997 Murkova listina Slovenskega etnološkega društva;
 • 1999 Plaketa Občine Brežice za življenjsko delo pri ohranjanju kulturne dediščine;
 • 2000 častna občanka občine Brežice;
 • zaznamovana z izjemno skrbjo za kulturno dediščino, vedoželjne in male »zakajčke«;
 • svoje znanje in védenje o stoletnih tradicijah in izročilih nesebično delila in predstavljala s posebnim žarom;
 • pozorno spremljala dogajanje doma in po svetu, sodelavce, sosede, someščane, obiskovalce muzeja in mesta navduševala z razgledanostjo, s prijazno in slikovito besedo ter z gostoljubnim povabilom v muzej: »Vljudno vabljeni, nič siljeni«;
 • umrla 15. maja 2001, pokopana ob možu Franju Stiplovšku na brežiškem pokopališču.


Franjo Stiplovšek: (May 5 1898, Malinska–April 6 1963, Brežice)
 • 1898 born in Malinska, Krk island, to a Slovenian father Simon, customs clerk and mother Emilija, born Bradetić, Istrian from Cres;
 • 1904–1908 attended primary school in Barkovlje;,
 • 1909–1912 attended German Grammar School in Trieste;
 • 1912–1913 prep school for teaching academy in Tolmin;
 • 1913–1917 attended state teaching men academy in Gorizia and private school of painter Anton Gvajc;
 • 1917 passed slovenian maturity diploma in Trieste and started teaching in Škedenj, at sculptor Ivan Rendić in Trieste he continued his education in art;
 • 1918 started teaching in Barkovlje ;
 • 1919 got a job in German Vocational secondary school in Velikovec;
 • 1920  employed in Maribor on a German Vocational secondary school, with Viktor Cotič he cofounded Grohar Club;
 • 1921–1922 enrolled at the Vienna School of Arts and Crafts;
 • 1923 accepted in  Slovenian Performing Artists Society;
 • 1923–1924 attended Art Academy in Zagreb, he studied graphics in prof. Tomislav Krizman’s class;
 • 1924 first folder of woodcuts was issued, he became a member of the Youth Club, in autumn he accepted a position of a drawing and description geometry teacher at Vocational secondary school in Krško, Zoran Didek was his student in school year 1954–1925;
 • 1926 upgraded his graphic skills in Venice (Italy);
 • September 20th 1927 married to Iva, born Lavrič, a student of Art History, published a second folder of woodcuts Old Maribor – Hidden places,
 • 1935–1937 got ill and went to Abano (Italy) to receive treatments, in spite of his condition, he continued to have his work exhibited;
 • 1938 studied graphics in Florence (Italy);
 • 1939 accepted in Slovenian Fine Arts Society in Ljubljana;
 • 1941–1945 prohibition of teaching in Vocational secondary school in Krško, as a Croatian citizen he was not exiled, he lived in Veliki Kamen (Slovenia), Vienna (Austria), Graz (Austria) and Zdole (Slovenia), acting as activist and informant;
 • 1945–1953 teaching at Secondary school as a drawing professor, he was appointed as the authorised person of the Commission for the estimation of damage on cultural-historic objects of Slovenia;
 • 1949 invited as a lecturer for the methodology of drawing to a newly founded Slovenian Academy of Art in Ljubljana, but he rejected the invitation;
 • 1949 became the principal of the Posavje Museum Brežice which he ran until he retired in 1962, he started the foundations of temporary museum and art exhibitions;
 • April 6 1963 he died in Brežice, he is buried at the cemetery in Brežice.

 • Iva Stiplovšek (April 8 1904, Cerknica –May 15 2001, Brežice): 
 • April 8 1940 born in Cerknica in a family of a merchant Ivan Lavrič ;
 • 1910–1914 attended primary school ;
 • 1919 finished Vocational secondary school in Škofja Loka;
 • 1925 got a secondary school diploma at grammar school in Ljubljana;
 • Until it was terminated in 1928 she studied General and arts history at the Faculty of Arts in Ljubljana;
 • September 20 1927 married Franjo Stiplovšek, supported him and took part in realisation of his and their museum ideas;
 • 1930–1945 an administrator and bookkeeper at the department shop of Rupert Engelsberger in Krško – where she and her husband spent a half of their lives, second in Brežice;
 • 1940 at the setup of the first local museum in Krško, she was a versatile member of the museum society and co-worker at collecting and documenting of the materials;
 • 1945 moved to Brežice with her husband – Stiplovšek was a drawing teacher in Secondary school;
 • 1949 city council Brežice dedicated some rooms in the castle for the museum, a co-creator of the collection which was publicly opened in June 1949;
 • Lived through almost the entire 20th century, half of it in Brežice;
 • Museum – a way of life for the Stiplovšek couple with a sustainable motto »culture to the people«;
 • 1950–1996 lab technician, documentarist, educator and curator, after being retired in 1963 she stayed on as a part-time staff until March 1996;
 • 1977 Valvasor’s Award for the field of museology;
 • 1978 acquired the title of museum counsellor; 
 • 1987 a decoration of the city council Brežice;
 • 1989 Recognition Award of the Posavje Museum Brežice for long term pedagogical and documentarist work;
 • 1989 City council Krško plaque, awarded at the 40th anniversary of The Posavje Museum Brežice ;
 • 1997 the Murko Award of the Slovene Ethnological Society;
 • 1999 City council Brežice plaque for lifetime achievements in maintaining cultural heritage;
 • 2000 became an honorary citizen of Brežice Municipality;
 • Marked by extreme care for cultural heritage, knowledgeable and little » whys«;
 • She shared her skills and knowledge about centurial traditions selflessly and enthusiastically;
 • She was a careful follower of events at home and around the world. Her co-workers, neighbours, visitors of museum and the town were surprised by her knowledge, kind and vivid word and a hospitable invitation »Politely invited, not urged«;
 • Died May 15 2001, buried next to her husband Franjo Stiplovšek at Brežice cemetery.

002-STIPLOVŠEK-album (12)-Trnovo-Lj-4-2-1939 (1) mala03-Otvoritev stalne zbirke NOB 1974 mala023-STIPLOVŠEK-kartoteka-fotografije (170)-1955 mala025-Prvi muzejski teden 1956 mala031-STIPLOVŠEK-kartoteka-fotografije-(286) morda 1960 malaIva Stiplovšek_18.3.1983 mala
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih